Apparel Industry – อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม

แฟชั่น คือส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่มห่มเป็นอย่างยิ่ง ในวงการแฟชั่นมันได้มีการสร้างอัตลักษณ์และคุณค่าของ แบรนด์ ขึ้นมา
แบรนด์เป็นคุณค่าของสิ่งที่จับต้องไม่ได้ แต่มันให้ในเรื่องของความเชื่อและความรู้สึก