Financial Sector

Financial sector คืออะไร เเละมีความสำคัญอย่างไรกับระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ

การบริหาร การจัดการเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจภายในประเทศไม่เหมือนกัน เเต่สิ่งที่ทุกประเทศย่อมต้องมีคือภาคของการเงิน (Financial Sector)